Hoe werkt het?

Hoe gaan we aan de slag? 

Het proces van het indienen van de versnellingsvraag tot het vinden van een oplossing kan binnen een paar maanden afgerond zijn. Maar het kan ook langer duren. Dit hangt af van de moeilijkheidsgraad van de vraag en het aantal (uiteenlopende) betrokken partijen. 

Een versnellingsvraag doorloopt een aantal fasen. Zoals vaker bij innovatie, lopen deze niet altijd netjes in elkaar over en overlappen ze elkaar soms. Ook kan het project vroegtijdig aflopen, vanwege nieuwe inzichten op het vraagstuk. 

Van vraag tot antwoord

Opstellen van een plan van aanpak

Is de vraag goedgekeurd? Dan gaat het bestuur om tafel met de procesbegeleider en eventueel enkele experts om een plan van aanpak op te stellen.

Samenstellen van een team

In deze fase wordt een team gevormd voor de uitvoering van het plan van aanpak. Er komen een planning en een begroting voor de belangrijkste bijeenkomsten en mijlpalen voor de komende vier maanden. Afhankelijk van de voortgang, kan het project steeds met vier maanden verlengd worden.

Zoeken naar nieuwe mogelijkheden (afhankelijk van de vraag)

Ontbreekt het aanbod vanuit de markt of past dit niet? Dan vraagt het team aan marktpartijen, experts en andere betrokkenen (zoals lectoraten en lerarenopleidingen) om mee te denken over oplossingen en zo nodig nieuwe ICT-toepassingen of materialen te ontwikkelen. 

Beantwoording van de vraag

Het schoolbestuur gaat aan de slag met een of meerdere oplossingen voor het vraagstuk. Waar nodig met begeleiding vanuit Kennisnet en de PO-Raad.  

Delen van de resultaten

Na afronding van de vraag delen het bestuur, de PO-Raad, Kennisnet en de betrokken partijen de resultaten met de sector, zodat iedere school hier gebruik van kan maken. 

Wat moet je als bestuur doen? 

De begeleiders en experts van Kennisnet en de PO-Raad helpen het bestuur een antwoord te vinden op de versnellingsvraag en belemmeringen weg te nemen, maar het schoolbestuur is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en gaat ook zelf aan de slag met de uitkomsten. 

Kosten gemaakt? 

Zijn de PO-Raad en Kennisnet met uw versnellingsvraag aan de slag en heeft u in dat proces kosten gemaakt, dan kunt u deze (als dat is afgesproken) declareren via een formulier. Vraag uw procesbegeleider naar de voorwaarden.